Vendosni fjalën kyçe....

Miratohen 5 projektligje dhe 2 projektvendime në Kuvend, deputetët nuk miratojnë 2 nismat e deputetit Vasili


Deputetët kanë miratuar 5 projektligje dhe 2 projektvendime në seancën e sotme plenare.

Projektligji “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme” u miratua me 75 vota pro, 2 abstenime dhe 9 kundër;

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për Programin Kombëtar të Modernizimit të Sektorit të Ujësjellës-Kanalizimeve në Shqipëri” u miratua 81 vota pro, 1 abstenim dhe 4 kundër;

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Forcave Shumëkombëshe dhe Vëshguesve, për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Shqipërisë në forcat Shumëkombëshe dhe Vëzhguesve në Sinai” u miratua me 85 vota pro

Projektligji ”Për kontrollin e tregtimit të produkteve që mund të përdoren për dënime me vdekje, torturë ose dënime apo trajtime mizore, çnjerëzore ose poshtëruese u miratua me 80 vota pro;

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 48/ 2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, të ndryshuar” u miratua me 77 vota pro.

Gjithashtu u miratua me 75 vota pro projektvendimi “Mbi disa shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 86/2018 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Po me 75 vota pro u miratua projektvendim “Mbi disa shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 65/2020 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimin e pozicioneve të punës në Komisionin e Prokurimit Publik””.

Projektligji që nuk u miratua nga Kuvendi është “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike””(nisma 1) dhe projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7/2017 “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme” (Nisma 2). Këto nisma u dërguan në Kuvend nga deputeti Petrit Vasili.