Vendosni fjalën kyçe....

Ministria e Shëndetësisë sinjalizon rinovimin e 4 kontratave koncesionare PPP, pas përfundimit të afateve


Koncesionet me Partneritet Publik Privat (PPP) në sektorin e shëndetësisë të kritikuara gjerësisht për kostot e larta kundrejt efikasitetit duket se do të rinovohen pas përfundimit të afateve.

Ministria e Shëndetësisë nxori këto ditë për konsultim strategjinë 10-vjeçare deri më 2030 për ecurinë e politikave dhe financimeve në sektor.

Koncesioni PPP për kontrollin bazë të popullsisë nisi në vitin 2015 dhe përfundon në vitin 2024, por në planin e qeverisë për 10 -vjeçarin në vijim do shërbimi do të vijojë deri në vitin 2030 dhe synohet të zgjerohet mosha e përfituesve që tani është 35-70 vjeç.

Koncesioni tjetër PPP për sterilizimin e sallave kirurgjikale nisi zbatimin në vitin 2015 dhe përfundon në vitin 2024, por Ministria e Shëndetësisë ka lajmëruar se shërbimet do të vijojnë deri në vitin 2030.

Koncesioni i shërbimit të Dializës është bërë aktiv në vitin 2016 dhe mbarin në vitin 2025, por shërbimi do të vijojë së paku deri në vitin 2030.

Koncesioni i shërbimeve laboratorike nisi në vitin 2019 dhe përfundon në vitin 2028, por do të vijojë së paku deri me 2030 sipas planifikimeve të reja të Ministrisë së Shëndetësisë.

Ministria e shëndetësisë lajmëroi se kostot për këto koncesione do të jenë të njëjta edhe pas përfundimit të kontratave. “Kostoja e marrjes së shërbimeve si kontrolli mjekësor bazë për grup moshat 35-70 vjeç, zgjerimi i rrjetit të laboratorëve në spitalet universitare dhe rajonale, rritja e aksesit për qytetarët që përfitojnë nga paketa e shërbimit të dializës në të gjithë vendin dhe vazhdimësia e përdorimit të seteve të sterilizimit në shërbimin spitalor publik është llogaritur deri në vitin e përfundimit të kontratës. Për shpenzimet deri në vitin 2024 janë vendosur shpenzimet sipas PBA 2022-2024. Ndërsa shpenzimet pas vitit 2024 janë vendosur duke marrë për bazë shpenzimin e parashikuar për vitin 2024, sipas PBA 2022-2024”, thuhet në dokumentin zyrtar të Ministrisë së Shëndetësie.

Ndikimi buxhetor i koncesioneve në shëndetësi bëhet më i vështirë për faktin se raportimet nga Ministria Financave nga viti në vit ndryshojnë si për vlerën e plotë kontratave apo edhe për pagesat vjetore. Të tjera vlera ka kontrata e shpallur në Agjencinë e Prokurimeve Publike, të tjera në regjistrin e koncesioneve dhe vlera të tjera raporton Ministria e Financave për efektet të pagesave që ajo kryen.

Veç të tjerash Kontrolli i Lartë i Shtetit vuri në dukje se pagesat e TVSH që qeveria bën ndaj koncesioneve PPP ne shëndetësi janë të paligjshme.

”Konstatohet se, edhe për vitin 2020, vijojnë të pranohen dhe likuidohen faturat tatimore mujore të Check-Up, lëshuar nga koncesionari, në vlerën totale 322 milionë lekë, në të cilën përfshihet edhe TVSH në masën 20% mbi vlerën e shërbimit shëndetësor, ndërkohë që ky shërbim duhet të trajtohet si Furnizim i Përjashtuar nga TVSH. Praktika vazhdon bazuar edhe në interpretimin e DPT, e cila ka referuar shërbimin si të tatueshëm” raportoi Kontrolli i Lartë i Shtetit në Kuvendin e Shqipërisë.

Nga auditimi për dy nga tre kontrata koncesionare, “Check-Up” dhe “Sterilizimi”, rezultoi se aplikohet Tatim mbi Vlerën e Shtuar, në masën 20 % mbi çmimin e kontraktuar. Ndërsa për shërbimin e “Hemodializës”, ky tatim nuk aplikohet. Megjithëse të tre shërbimet e sipërcituar janë pjesë e zinxhirit të ofrimit të shërbimit shëndetësor ndaj pacientit nga institucione shëndetësore të licencuara, si dhe faturojnë njëlloj shërbimin drejt institucioneve shtetërore prej dhe nga paguhen, mënyra e faturimit të tyre ndryshon.

Megjithëse KLSH, në vazhdimësi, ka këshilluar ndryshimin e mënyrës së faturimit për shërbimin e “Check-Up”, situata nuk ka ndryshuar, por ajo vijon edhe në koncesionin e “Sterilizimit”. Kjo mënyrë faturimi e shërbimit shëndetësor nuk është kundërshtuar nga Autoriteti, apo të jenë marrë nisma për qartësimin e frymës së ligjit me MFE, për zgjidhjen e ngërçit, i cili vijon të rëndojë në vazhdimësi financat publike./B.Hoxha

VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e Monitor