Vendosni fjalën kyçe....

Kërkesa e grupit të PS-së për Kuvendin: Arsyet pse duhet të zgjidhet Bajram Begaj President


Zbulohet kërkesa e grupit parlamentar të PS-së drejtuar Kuvendit për propozimin e Bajram Begajt si kandidat për President të Republikës.

Në këtë kërkesë thuhet se gjeneralmajor Begaj plotëson të gjitha kriteret për të qenë Presidenti i ardhshëm.

Ndërsa bën një rezyme të kandidatit, maxhoranca thekson se Begaj reflekton të gjitha vlerat për të qenë një përfaqësues i unitetit të popullit dhe për të ushtruar me asnjanësi rolin e kreut të shtetit.

Kërkesa e grupit të PS-së:

Kemi nderin të propozojmë si kandidat për President të Republikës së Shqipërisë:
Z. Bajram Begaj.
Z. Bajram Begaj plotëson kërkesat kushtetuese, ligjore si dhe ato lidhur me integritetin dhe figurën për të qenë President i Republikës.
i. Z. Bajram Begaj plotëson kushtet e parashikuara në nenin 86 të Kushtetutës pasi:
1. Është shtetas shqiptar nga lindja dhe rezulton se nuk ka hequr dorë asnjëherë nga shtetësia shqiptare;

 1. Ka lindur në Rrogozhinë, më 20.03.1967 duke plotësuar kriterin e moshës përcaktuar në dispozitën kushtetuese;
  3. Ka pasur qëndrim të përhershëm në territorin e Republikës së Shqipërisë gjatë 10 viteve të fundit;
  11. Në aspektin ligjor, z.Bajram Begaj nuk ka asnjë pengesë ligjore për të qenë kandidat për President, pasi nuk ndodhet në asnjë nga rastet ndaluese që parashikohen në Ligjin Nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i ndryshuar, dhe Ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar.
  iii. Z. Bajram Begaj gëzon një reputacion të spikatur në shoqëri si një personalitet me integritet të lartë etiko-moral dhe profesional dhe përfaqëson të gjitha vlerat për të qenë një përfaqësues i unitetit të popullit dhe për të ushtruar me asnjëanësi rolin e kreut të shtetit.
  Për sa më sipër dhe duke vlerësuar se:
  i. kandidati që propozojmë për President, përmbush të gjitha kriteret kushtetuese dhe ligjore;
  ii. reflekton të gjitha vlerat për të qenë Kreu i Shtetit dhe përfaqësues i interesit dhe unitetit të popullit si dhe i të mirës publike;
  iii. zotëron të gjitha kapacitetet për të ushtruar kompetencat e Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
  paraqesim këtë propozim për t’iu nënshtruar procedurave parlamentare me besimin që kjo kandidaturë do të mbështetet nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, të cilët kanë nderin dhe privilegjin t’u përgjigjeshin pritshmërive të popullit shqiptar për Presidentin që meriton.