Auditimi i KLSH-së: Ministria e Kulturës në kaos total me ruajtjen, mbrojtjen e administrimin e parqeve arkeologjike (Raporti me shkeljet e gjetura)

more Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kryer një auditim lidhur me efektivitetin e politikave të ndjekura nga institucionet shtetërore për sa i përket ruajtjes e administrimit të pikave kryesore arkeologjike në Shqipëri për periudhën 2016-2019. Pjesë e auditimit kanë qenë Ministria e Kulturës, Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore (DRTK) … Continue reading Auditimi i KLSH-së: Ministria e Kulturës në kaos total me ruajtjen, mbrojtjen e administrimin e parqeve arkeologjike (Raporti me shkeljet e gjetura)